Móc chữ C cầu tôn

Móc chữ C cầu tôn 15 tấn Móc chữ C cầu tôn 15 tấn
Móc chữ C cầu tôn 30 tấn Móc chữ C cầu tôn 30 tấn